Bảng vinh danh doanh nghiệp gỗ đồng

  • KT: 27cm x 37cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái