Bảng vinh danh thâm niên công tác

  • KT: 23cm x 28cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái