Kỷ niệm chương khen thưởng cá nhân

  • Chất liệu: pha lê
  • Tổng cao: 18cm
  • Nội dung: Theo yêu cầu
  • Dùng khen thưởng, tri ân