Kỷ niệm chương bát giác 18cm

  • KT: 16cm, 18cm
  • Chất liệu: Gỗ, kim loại
  • Đơn giá: Từ 20 cái